JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava tekućih transfera za 2024. godinu - FBIH

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava tekućih transfera za 2024. godinu - FBIH

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2024. godinu. Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera.

Tekst javnog poziva prenosimo u cjelosti:

 

Na osnovu tačke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera sa ekonomskog koda 614100 - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Tekući transferi općinama i gradovima, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, na osnovu tačke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera sa ekonomskog koda 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Udruženjima građana, privredna komora FBiH, obrtničke komore FBiH i kantona i obrazovne institucije, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, kao i na osnovu tačke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera sa ekonomskog koda 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/24) i člana 7. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH", br. 31/24), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA 
ZA 2024. GODINU

I PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) („Službene novine Federacije BiH", broj 7/24).

II NAZIVI PROJEKATA, SVRHA, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

PROJEKAT BR. 1: Izgradnja poduzetničkih zona

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 7.500.000,00 KM.
 

Svrha projekata
Izgradnja nove i unapređenje postojeće komunalne, saobraćajne i energetske infrastrukture unutar poduzetničke zone, tamo gdje nedostatak iste predstavlja prepreku razvoju poduzetništva u poduzetničkim zonama Federacije Bosne i Hercegovine, kao i uspostava/unapređenje usluga za razvoj poduzetništva unutar poduzetničke zone, te unaprjeđenje komunikacijske infrastrukture kao faktora za ekonomski rast na lokalnom nivou.
 

Kriteriji za raspodjelu sredstava
Kvalitet projekta, iznos sufinansiranja, nivo razvijenosti zone, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), namjena ulaganja sredstava, poticaji od Ministarstva u zadnjih pet (5) godina.
Kategorija korisnika sredstava
Općine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

PROJEKAT BR. 2: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 350.000,00 KM.
 

Svrha projekta
Pružanje savjetodavnih usluga, razvojno-istraživačkih i tehničko-tehnoloških usluga, pružanje znanja o digitalnim trendovima i vođenje u pripremi za digitalnu transformaciju poduzetnika, ciljano privlačenje investicija, umrežavanje i širenje tržišta, razvoj poduzetničkih potpornih institucija (poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova, akceleratora, klastera i razvojnih agencija); podizanje konkurentske sposobnosti poduzetnika edukacijom i unapređenjem poduzetničkih znanja i vještina i sufinansiranje odobrenih EU projekata koji podržavaju razvoj poduzetništva.
 

Kriteriji za raspodjelu sredstava
Kvalitet projekta, namjena ulaganja sredstava, iznos sufinansiranja, broj zaposlenih, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina. 
 

Kategorija korisnika sredstava
Poduzetničke potporne institucije (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički inkubatori, inovacijski centri, inkubatori novih tehnologija, poduzetnički akceleratori, naučno-tehnološki parkovi, centri kompetencija i klasteri), digitalni inovacijiski hubovi, kao i udruženja građana koji svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta, s područja Federacije BiH koji su registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine.. Udruženja koja su korisnici poticaja Ministarstva u 2023. godini ne mogu koristiti sredstva ovog projekta.

PROJEKAT BR. 3: Poticaj za organizovanje sajmova privrede   

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 350.000,00 KM.
 

Svrha projekta:
Podrška organizaciji najznačajnijih sajmova privrede u Federaciji BiH koji svojim sadržajima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH.
 

Kriteriji za izbor projekta:
Iznos sufinansiranja, broj izlagača, tradicija održavanja sajma
 

Korisnici sredstava:
Organizatori privrednih sajmova u Federaciji BiH

PROJEKAT BR. 4: Jačanje konkurentnosti MSP 

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 13.000.000,00 KM
 

Svrha projekta 
Jačanje konkurentnosti i poticanje rasta inovativnih i izvozu usmjerenih MSP-a kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, uvođenje standarda kvalitete, cirkularne ekonomije i poboljšanje energijske efikasnosti u skladu s tranzicijom ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji.


Kriteriji za raspodjelu sredstava 
Kvalitet projekta, iznos sufinansiranja, pripadnost ciljnoj skupini, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), poticaji od Ministarstva u posljednjih pet (5) godina, vrsta djelatnosti s aspekta stepena finalizacije proizvoda, namjena ulaganja sredstava.


Kategorija korisnika sredstava 
Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i registrovani po Zakonu o privrednim društvima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine, koji su u sistemu PDV-a, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2023. godini, imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan raspisivanja Javnog konkursa, te će povećati zaposlenost minimalno za jednog radnika tokom realizacije projekata i čija je osnovna djelatnost (ili djelatnost poslovnih jedinica ukoliko subjekt aplicira sa poslovnom jedinicom) iz Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine – KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10):
    •    „područje C – Prerađivačka industrija“ osim djelatnosti proizvodnje žestokih alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i namjenske proizvodnje; 
    •     „područje E - Snadbijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša„ 
Izbor korisnika vršit će se isključivo na temelju šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Federalni zavod za statistiku. 
Korisnici poticajnih grant sredstava Ministarstva u 2023. godini po projektu „Jačanje konkurentnosti MSP-a“ ne mogu koristiti sredstva ovog projekta.

 

PROJEKAT BR. 5: Podrška MSP u IT sektoru    

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 2.700.000,00 KM
 

Svrha projekta
Tehnološko unaprjeđenje MSP i unaprjeđenje kvaliteta proizvoda kroz nabavku nove opreme, integraciju AI alata i optimizaciju radnih procesa, sufinansiranje zapošljavanja junior eksperata kao i razvoj i komercijalizacija novih proizvoda/usluga u IT industriji.
 

Kriteriji za raspodjelu sredstava
Kvalitet projekta, iznos sufinansiranja, pripadnost ciljnoj skupini, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), namjena ulaganja sredstava.
 

Kategorija korisnika sredstava
Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i registrovani po Zakonu o privrednim društvima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine, koji su u sistemu PDV-a, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2023. godini, imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan raspisivanja Javnog konkursa, te će povećati zaposlenost minimalno za jednog radnika tokom realizacije projekata i čija je osnovna djelatnost (ili djelatnost poslovnih jedinica ukoliko subjekt aplicira sa poslovnom jedinicom) iz Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine – KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10):
    •    „područje J, oblast 62 – Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane sa njima 
Izbor korisnika vršit će se isključivo na temelju šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Federalni zavod za statistiku.

PROJEKAT BR. 6: Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 1.000.000,00 KM.
 

Svrha projekta
Poticanje razvoja obrta i srodnih djelatnosti kroz sufinansiranje troškova nabavke opreme potrebne za proširenje i osavremenjivanje proizvodnje, s ciljem unapređenja obrtništva odnosno povećanja kvaliteta proizvoda i rasta zaposlenosti i pružanje mentoring usluga.
 

Kriteriji za raspodjelu sredstava
Iznos sufinansiranja, vrsta djelatnosti s aspekta stepena finalizacije proizvoda, pripadnost ciljnoj skupini, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.
Kategorija korisnika sredstava
Obrtnici koji su registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine iz sljedećih područja Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine – KD BiH 2010:
    •    „područje C – Prerađivačka industrija“ osim djelatnosti proizvodnje žestokih alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i namjenske proizvodnje; 
    •    „područje J, oblast 62 – Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane sa njima.
Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine, te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticajnih grant sredstava Ministarstva u 2022. i 2023. godini ne mogu koristiti sredstva ovog projekta, osim korisnika poticajnih sredstava dodijeljenih po Projektu: „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata–Garancijski fond“.

Detalje možete pronaći na linku.

PROJEKAT BR. 7: Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 1.000.000,00 KM.
 

Svrha projekta
Održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata male privrede. Kroz projekt će se realizovati subvencioniranje troškova nabavke opreme i pružanje mentoring usluga.
 

Kriteriji za raspodjelu sredstava
Iznos sufinansiranja, vrsta djelatnosti, broj zaposlenih, pripadnost ciljnoj skupini, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS). 
 

Kategorija korisnika sredstava
Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i registrovani po Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrovani su poslije 12.06.2023. godine.
Nisu prihvatljive prijave subjekata male privrede koji imaju registrovanu osnovnu djelatnost u oblasti namjenske industrije, proizvodnje žestokih alkoholnih pića, proizvodnje i prerade duhana i igara na sreću.

III PRAVO SUDJELOVANJA

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom konkursu.
Podnosioci prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz ovog javnog konkursa. U slučaju više prijava istog podnosioca po istom ili različitim projektima sve prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.

IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM KONKURSU

Podnosioci prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava, koje se kao i sva ostala potrebna dokumentacija mogu preuzeti na internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba

V EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA

Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom utvrđenim Smjernicama za podnosioce prijava.
Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Ministarstva.

VI NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Za projekte pod rednim brojevima od 1-5, svu neophodnu dokumentaciju navedenu u Smjernicama za podnosioce prijava potrebno je dostaviti putem online platforme https://javnipozivi.fmrpo.gov.ba . Prijave podnesene putem pošte neće se uzeti u razmatranje.
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga za navedene projekte je 05.06.2024. godine (srijeda), do 17:00. Nakon isteka predviđenog roka, sistem će automatski blokirati mogućnost podnošenja prijave, pa se sugeriše potencijalnim korisnicima da u predviđenom roku podnesu projektnu prijavu.

Za projekte pod rednim brojevima 6 i 7, sva neophodna dokumentacija navedena u Smjernicama za podnosioce prijava šalje se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu: 
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
dr. Ante Starčevića b.b. (Hotel „Ero“) 88000 Mostar,
sa naznakom:
Ne otvarati–po Javnom konkursu za Projekat broj_______
(obavezno naznačiti broj ili naziv projekta)

Na poleđini koverte obavezno navesti:
    •    naziv–ime podnosioca prijave;
    •    adresu i kontakt telefon;
    •    ovjeriti pečatom podnosioca prijave.
Prijave se dostavljaju zaključno sa 05.06.2024. godine (srijeda), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja ako:
    •    su neblagovremene,
    •    nemaju sve sadržajne elemente,
    •    ne ispunjavaju uslove ovog javnog konkursa,
U postupku ovog javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u konkursu, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni konkurs. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

VII OSTALE ODREDBE

Sa podnosiocima prihvaćenih prijava Ministarstvo zaključuje ugovore, kojima će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih.
Podnosioci prijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.
Za projekte pod rednim brojevima od 1-5, sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog konkursa se mogu dostaviti putem online platforme https://javnipozivi.fmrpo.gov.ba , najkasnije u roku od 5 dana prije isteka roka za podnošenje prijava. Odgovori na postavljena pitanja će biti objavljeni i redovno ažurirani na navedenoj platformi.
Za projekte pod rednim brojevima 6 i 7, sva dodatna pitanja u vezi s ovim javnim konkursom se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije pet (5) dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, na e-mail adresu: grant@fmrpo.gov.ba 
Odgovori na postavljena pitanja će biti objavljeni i redovno ažurirani na web stranici Ministarstva  www.fmrpo.gov.ba  a još detalja o projektima pronađite na ovom linku.

INFO DANI

Info dani će se održati u sljedećim terminima:

  • Bihać, 24.05.2024. (petak) u 10:00 sati,

Privredna komora USK, Trg Maršala Tita b.b.

  • Sarajevo, 27.05.2024. (ponedjeljak) u 11:00 sati,

Privredna/gospodarska komora Federacije BiH, Branislava Đurđeva 10, velika sala u prizemlju

  • Mostar, 28.05.2024. (utorak) u 11:00 sati,

Privredna/gospodarska komora FBiH, Kneza Domagoja 12

  • Tuzla, 29.05.2024. (srijeda)  u 10:00 sati,

Kantonalna privredna komora Tuzla,  Trg slobode bb, velika sala III sprat

Reklama

  • O NAMA
  • BLOG
  • EDUKACIJA
  • FREELANCE PLATFORME
  • DESAVANJA
  • KONTAKT

Dobijajte redovno naše najnovije vijesti, članke i izvore u vaš inbox.


© Copyright © 2024 Freelancing by JSGuru & MarketMakers. Sva prava zadržana.

Freelancing instagram